My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will close at 5:00 pm on Wed, Dec 24 and will remain closed on Thu, Dec 25 & Fri, Dec 26, for Christmas.
All libraries will close at 5:00 pm on Wed, Dec 31, 2014 and will remain closed on Thu, Jan 01, 2015 for New Year's Day.
No materials are due on these days.
 
Triple "P" Parenting (Creole)
Lantana Road Branch
Sat, Aug 10, 2:00 pm

Samdi 10 Out. “Children’s Services Council” ki se yon òganizasyon ki okipel de kesyon timoun ap òganize yon pwogram pou pwomouvwa lasanté pi ankouraje endepandans fanmi yo,nan yon anviwònman kote pagen vyolans epi ki ofri pwoteksyon ak sa timoun ak jèn yo bezwen pou yo epanouyi. Pwogram saa ap pwomouvwa devlopman, avansman, lasanté ak konpetans sosyal jèn timoun. Nap diskite tou sou fason nou ka ede diminye ka vyolans sou timoun, pwoblèm konpòtman ak pwoblèm emosyonèl, delenkans abi dwòg, epi echèk akademik. Pwogram sa se pou tout moun kap elve timoun. (90 min.)

Preregister.