My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will close at 5:00 pm, Wed, Nov 26 and remain closed on Thu, Nov 27 & Fri, Nov 28, for Thanksgiving. No materials are due on those days.
 
The Clarence E. Anthony Branch and Loula V. York Branch will open at 10:00 am, Thu, Dec 04.
 
Triple "P" Parenting (Creole)
Lantana Road Branch
Sat, Aug 10, 2:00 pm

Samdi 10 Out. “Children’s Services Council” ki se yon òganizasyon ki okipel de kesyon timoun ap òganize yon pwogram pou pwomouvwa lasanté pi ankouraje endepandans fanmi yo,nan yon anviwònman kote pagen vyolans epi ki ofri pwoteksyon ak sa timoun ak jèn yo bezwen pou yo epanouyi. Pwogram saa ap pwomouvwa devlopman, avansman, lasanté ak konpetans sosyal jèn timoun. Nap diskite tou sou fason nou ka ede diminye ka vyolans sou timoun, pwoblèm konpòtman ak pwoblèm emosyonèl, delenkans abi dwòg, epi echèk akademik. Pwogram sa se pou tout moun kap elve timoun. (90 min.)

Preregister.